043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Klachten

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Heeft u als cliënt van Het Robertshuis een klacht dan kunt u dit op de hieronder beschreven mogelijkheden kenbaar maken. De klager is vrij in zijn keuze op welke wijze hij zijn klacht kenbaar maakt. Te denken valt aan:

  1. Bespreken
  2. Klachtencommissie
  3. Cliëntvertrouwenspersoon

1. Bespreken

De cliënt kan zijn onvrede bespreekbaar maken bij de meest gerede persoon, dit kan de leidinggevende, de persoonlijk begeleider e.d. zijn. Op deze wijze kunnen rechtstreeks achterliggende vragen worden beantwoord, kan opheldering worden gegeven bij misverstanden en worden problemen getracht op te lossen.

Dit is de kans bij uitstek om snel, zonder formalisering, adequaat te reageren op klachten. Om deze redenen wordt de klager gestimuleerd de beklaagde rechtstreeks aan te spreken.

2. Klachtencommissie

De klager heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze werkt volgens een vastgesteld reglement. Bij het maken van een keuze in de te volgen procedure kan zowel de klager als de aangeklaagde zich, indien gewenst, laten adviseren en bijstaan door een vertrouwenspersoon en/of een door hem of haar zelf gekozen vertrouweling. Het Robertshuis stelt voor het bieden van bijstand aan de klager en diegene over wie geklaagd wordt vertrouwenspersonen beschikbaar.

De vertrouwenspersoon informeert de klager of diegene over wie geklaagd wordt over de verschillende mogelijkheden. Daarnaast is hij op de hoogte van de mogelijkheden van bijstand buiten Het Robertshuis en indien nodig wijst hij de klager of diegene over wie geklaagd wordt hier op. Indien de aard van de klacht dit toelaat, kan de vertrouwenspersoon de klager uitnodigen de klacht eerst te bespreken met diegene over wie geklaagd wordt of gebruik te maken van de mogelijkheid van bemiddeling.

Dit gebeurt echter zonder druk uit te oefenen of de klager hiertoe te verplichten. De vertrouwenspersoon bemiddelt niet en ondersteunt of vertegenwoordigt nooit meer dan één partij.

De klachtencommissie bestaat uit

  • Externe vertegenwoordiger van Facit

Heeft u een klacht dan kunt u deze indienen bij de klachtencommissie via Facit. De klachtencommissie werkt volgens de opgestelde klachtenregeling.

U kunt uw klacht richten aan

Facit
Parlevinkerstraat 25
1951 AR Velsen-Noord

3. Cliëntvertrouwenspersoon

De functie van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP) heeft tot doel de individuele cliënt te ondersteunen bij problemen op het gebied van bejegening, inclusief seksueel misbruik door een medewerker, in het verwoorden van klachten en het ondersteunen bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat.

De CVP is in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten kunnen er terecht met hun verhaal. De cliëntvertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden de cliënt daarvoor heeft. De cliëntvertrouwenspersoon biedt, voorzover gewenst, daadwerkelijk ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn belang op te komen.

De CVP is in dienst van Facit. De CVP is daardoor onafhankelijk van de instelling. De vertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt bij het zorgvuldig nemen van een besluit en oordeelt niet over de inhoud daarvan.

De cliëntvertrouwenspersoon staat open voor iedere vraag of klacht die betrekking heeft op de relatie tussen de cliënt en de instelling. Dat mogen ook opmerkingen zijn die in eerste instantie niet de moeite waard lijken. De CVP stelt tekortkomingen die afbreuk doen aan de rechten van cliënten aan de orde binnen de instelling. Bovendien registreert hij/zij alle klachten en opmerkingen die binnenkomen. Dit levert voor Stichting Het Robertshuis informatie op waarmee het beleid kan worden bijgestuurd.

De externe organisatie Facit treedt dus op als de CVP voor Stichting Het Robertshuis en is te bereiken door te bellen naar 0251-212202.

Taakomschrijving CVP/klachtenfuntionaris

Voor meer details omtrent onze klachtenregeling, klik aub hieronder:

>> Klachtenregeling Stichting Het Robertshuis <<