Behandeling

Behandeling autisme

Je kunt Autismespectrumstoornissen (ASS) niet genezen. Behandeling is dan ook niet gericht op genezing, maar behandeling van de gevolgen van autisme of symptoombestrijding.

Stichting Het Robertshuis streeft ernaar de grootst mogelijke kwaliteit van behandeling te bieden. Deze behandeling wordt geboden in een zorg op maat pakket, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de mens. Het Robertshuis maakt gebruik van diverse behandeltechnieken die het meest effectief zijn bij de behandeling van Autismespectrumstoornissen.

1) Pivotal Response Treatment (PRT)

Pivotal Response Treatment is een methode waar je in verschillende area's technieken toepast die het initiatief en de communicatie beinvloeden. Bij deze gedragstherapeutische behandeling voor kinderen met autisme richten wij ons op de centrale vaardigheden.  

Voorbeelden van deze kernvaardigheden zijn motivatie voor contact en sociaal initiatief nemen. Kinderen zonder autisme , of zonder psychopathologische stoornissen, leren in interactie voortdurend allerlei vaardigheden en doen kennis op over hoe de wereld in elkaar zit. Een kind met autisme, dat zich afsluit voor zijn omgeving, mist veel van die natuurlijke leermomenten.

Met de technieken van de Pivotal Response Treatment (PRT) worden actief leermomenten voor het kind gecreëerd, zodat het vaker de interactie aangaat. Drie medewerkers van Het Robertshuis zijn gecertificeerd als PRT-behandelaar door Dr Robert en Dr Lynn Koegel.

2) Discrete Trial Training (DTT)

Discrete Trial Training is een zeer intensieve behandeling en wordt één op één gegeven door professionals die uitgebreid getraind zijn. Het Robertshuis is gespecialiseerd in het toepassen van deze behandeltechniek en behaalt hier zeer goede resultaten mee. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van herhaling en opeenvolgende instructie om verschillende vaardigheden aan te leren.

Een vaardigheid wordt daarbij verdeeld in kleine stukjes, oftewel 'trials'. Een trial bestaat uit een instructie, hulp (zoals een aanwijzing, iets voordoen of iets samen doen), respons van het kind en feedback geven op de respons. DTT wordt in eerste instantie uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving, waarin geen ruimte is voor afleidingen.

Later leert het kind ook handelingen uit te voeren in andere omgevingen. Er wordt uitstekend generaliseerd naar de natuurlijke omgevingen, omdat dit leidt tot betere effecten.

3) Applied Behavior Analysis (ABA)

Applied Behavior Analysis(ABA) is in Nederland ook bekend als toegepaste gedragsanalyse. Kenmerken van de gedragsanalyse zijn het belonen, ondersteunen en oefenen van gewenst gedrag,waarbij het kind middels positieve communicatie benaderd wordt.

Hierdoor worden succeservaringen, contacten en initiatieven gestimuleerd. ABA is dan ook geen behandelmethode, maar meer een benaderingswijze waarbij een kind 'geshaped' wordt.

4) Zindelijkheidstraining

De zindelijkheidstraining is een training ontwikkeld op basis van Pivotal Response Treatment (PRT). Dit programma is uniek vanwege het feit dat de training in alle leefgebieden van het kind toegepast kan worden. Iedere persoon en omgeving waar het kind mee te maken krijgt wordt in de training meegenomen, waardoor succes vergroot wordt.

De zindelijkheidstraining is geschikt voor alle kinderen met Autismespectrumstoornissen en/of een cognitieve ontwikkelingsachterstand. De training is net als de PRT een wetenschappelijk bewezen methode, waarbij binnen een week al zichtbaar resultaat te zien is.

Uniek aan deze zindelijkheidstraining binnen Het Robertshuis is dat er vantevoren persoonlijk gekeken wordt de training voor familie en kind haalbaar te maken, waardoor de succeskans nog groter wordt. Voor meer informatie: d.beckers@hetrobertshuis.nl

5) Sociale Vaardigheidstrainingen

Sociale vaardigheidstrainingen (SoVa) zijn gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind en het gevoel van competentie in diverse sociale situaties. Daarnaast is de training gericht op het vergroten van sociale vaardigheden.

De Theory of Mind(ToM) training kan gebruikt worden als onderdeel van een sociale vaardigheidstraining. ToM is gericht op het bevorderen van de sociaal-cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis.

Doel is dat zij minder kwetsbaar zijn en zich in sociale situaties meer adequaat kunnen gedragen. Zij leren bijvoorbeeld emoties te herkennen en bedrog te onderkennen.

6) Cognitieve gedragstherapie (CBT)

Cognitieve gedragstherapie is effectief in het terugdringen van comorbide angst bij hoog functionerende individuen met autisme. CBT kan ook ingezet worden bij het terugdringen van psychologische stress bij mensen met een stoornis binnen het autismespectrum.

Cognitieve gedragstherapie leert mensen hier anders naar kijken en de betekenis die zij aan een gebeurtenis hechten, anders in te vullen.

7) Psycho-educatie

Psycho-educatie is erop gericht om het leren herkennen, analyseren, interpreteren van en anticiperen op probleemsituaties. Psycho-educatie kan bestaan uit informatie over de aard van de stoornis, over gevolgen voor bijvoorbeeld het gezinsleven en het functioneren op school, over etiologie, behandelmogelijkheden en prognose.

Psycho-educatie moet herhalend en interactief zijn en al naar gelang de behoefte van de mens met ASS ook gericht op de naaste omgeving, zoals ouders, broertjes en zusjes en leerkrachten.

8) Gezinsondersteuning

Het doel van gezinsondersteuning is er voor te zorgen dat het gezin zo goed mogelijk leert omgaan met de ASS van één of meer gezinsleden, zodat het gezin goed kan functioneren en een gunstige omgeving voor het gezinslid met ASS kan creeren.

Werkwijze

In overleg met de hoofdbehandelaar kunt u binnen het behandelplan afspreken aan welke doelen er de komende periode gewerkt gaat worden. De behandeling kan bestaan uit meerdere behandeltechnieken die elkaar versterken en zo een beter effect hebben naar de gestelde doelen.

Stichting Het Robertshuis biedt een breed scala van gespecialiseerde behandelmethoden met spectaculaire resultaten. Het Robertshuis heeft een WLZ (Wet Langdurige Zorg) erkenning en is HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) gecertificeerd. We voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en staan voor goede kwalitatieve zorg op maat.

Stichting Het Robertshuis is uniek in deze behandeling, waarbij het beste uit de beschreven technieken wordt samengevoegd in een op maat geschreven behandelplan.

De doelgerichte rapportage die door onze proffesionals gemaakt wordt is transparant door de client en/of diens wettelijke vertegenwoordiger online te volgen. Hiermee kunt u precies de voortgang volgen van de gestelde doelen.

Financiering

Financiering van behandeling geschiedt via ZIN (Zorg In Natura). Via een PGB (PersoonsGebondenBudget) kunnen bepaalde methoden ingezet worden op de functie Begeleiding Individueel.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen over bepaalde behandelingsmethodieken of wilt u een afspraak maken om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken dan kunt u contact opnemen met :

Mevr H. Beckers

043-4583110 of via mail info@hetrobertshuis.nl.

We nemen dan spoedig contact met u op om een afspraak te maken.