Behandeling

Behandeling autisme

Je kunt Autismespectrumstoornissen (ASS) niet genezen. Behandeling is dan ook niet gericht op genezing, maar behandeling van de gevolgen van autisme of symptoombestrijding.

Stichting Het Robertshuis streeft ernaar de grootst mogelijke kwaliteit van behandeling te bieden. Deze behandeling wordt geboden in een zorg op maat pakket, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de mens. Het Robertshuis maakt gebruik van diverse behandeltechnieken die het meest effectief zijn bij de behandeling van Autismespectrumstoornissen.

1) Pivotal Response Treatment (PRT)

Pivotal Response Treatment is een methode waar je in verschillende area's technieken toepast die het initiatief en de communicatie beinvloeden. Bij deze gedragstherapeutische behandeling voor kinderen met autisme richten wij ons op de centrale vaardigheden.  

Voorbeelden van deze kernvaardigheden zijn motivatie voor contact en sociaal initiatief nemen. Kinderen zonder autisme , of zonder psychopathologische stoornissen, leren in interactie voortdurend allerlei vaardigheden en doen kennis op over hoe de wereld in elkaar zit. Een kind met autisme, dat zich afsluit voor zijn omgeving, mist veel van die natuurlijke leermomenten.

Met de technieken van de Pivotal Response Treatment (PRT) worden actief leermomenten voor het kind gecreëerd, zodat het vaker de interactie aangaat. Drie medewerkers van Het Robertshuis zijn gecertificeerd als PRT-behandelaar door Dr Robert en Dr Lynn Koegel.

2) Discrete Trial Training (DTT)

Discrete Trial Training is een zeer intensieve behandeling en wordt één op één gegeven door professionals die uitgebreid getraind zijn. Het Robertshuis is gespecialiseerd in het toepassen van deze behandeltechniek en behaalt hier zeer goede resultaten mee. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van herhaling en opeenvolgende instructie om verschillende vaardigheden aan te leren.

Een vaardigheid wordt daarbij verdeeld in kleine stukjes, oftewel 'trials'. Een trial bestaat uit een instructie, hulp (zoals een aanwijzing, iets voordoen of iets samen doen), respons van het kind en feedback geven op de respons. DTT wordt in eerste instantie uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving, waarin geen ruimte is voor afleidingen.

Later leert het kind ook handelingen uit te voeren in andere omgevingen. Er wordt uitstekend generaliseerd naar de natuurlijke omgevingen, omdat dit leidt tot betere effecten.

3) Applied Behavior Analysis (ABA)

ABA staat voor Applied Behavior Analysis en betekent toegepaste gedragsanalyse. De methode is in 1960 ontwikkeld door Ivar Lovaas. Hij onderzocht gedragsanalyses. Deze methode is door de jaren heen aangepast en verder ontwikkeld. Dit heeft onder andere geresulteerd in PRT en DTT.

ABA is de toepassing van een wetenschappelijke benadering van gedragsanalyses, waarbij aangetoond is dat bepaalde principes effectief zijn om vaardigheden te stimuleren en ontwikkelen. Deze toepassing wordt al in vele landen gebruikt om o.a. kinderen met autisme te begeleiden en te behandelen.

ABA is een vroegtijdige en intensieve gedragstherapie, gebaseerd op 1-op-1 begeleiding. De methode is gebaseerd op wetenschappelijke informatie, is gestructureerd en is transparant. De ABA methode kan gebruikt worden voor zowel educatieve, opvoedkundige als therapeutische doeleinden. De doelen zijn aangepast aan de competenties en benodigdheden van het kind als individu. Het bestaat uit het aanleren van vaardigheden in kleine haalbare stapjes door een juiste omgeving te creëren, de juiste hulp te bieden, te zorgen voor veel oefening en herhaling en te zorgen dat het kind gemotiveerd is. Hierdoor leert uw kind allerlei vaardigheden die in eerste instantie soms niet mogelijk leken te zijn! Het aanmoedigen en belonen van gewenste gedragingen staat op de voorgrond, evenals het aansluiten bij de motivatie van uw kind.

Kinderen met autisme of met een ontwikkelingsachterstand leren veelal niet vanzelf; extra stimulering, oefening en vaardigheden in kleine stapjes aanbieden is dan ook een goede manier om vaardigheden aan te leren en verder te laten ontwikkelen. Daarom is ABA een geschikte – en zeer kindvriendelijke- methode om kinderen met autisme allerlei vaardigheden aan te leren.

Vaardigheden die aangeleerd kunnen worden met deze methode zijn zelfredzaamheid, sociale- cognitieve- en motorische vaardigheden, spel, taal en (voor-) schoolse vaardigheden. Denk hierbij aan zelfstandig aankleden en eten, zindelijkheid, contact maken, allerlei spelhandelingen en spelvaardigheden, samen spelen, leren plannen, aandachtsspanne vergroten, fijne en grove motoriek versterken, leren spreken, begrijpen van (abstracte) taal, visuele vaardigheden versterken, rekenen, spellen, lezen, tekenen, schrijven etc. Daarnaast kunnen andere ongewenste gedragingen, zoals agressief, verstorend en stereotypisch gedrag, gereduceerd worden.

Binnen het Robertshuis maken we gebruik van zowel ABA, DTT en PRT. ABA is de rode draad tijdens de behandeling. We gebruiken ABA vooral om het kind te shapen (vormen). Dit doen we door middel van de zogenaamde most-to-least-prompting en de least-to-most-prompting. Het uitgangspunt hierbij is dat we ervan uitgaan dat een kind alles kan leren. Afhankelijk van zijn/haar mogelijkheden heeft hij/zij hierbij maximale hulp (fysieke hulp of model) of hulp afbouwend naar het zelfstandig kunnen, nodig. Ook kan het zijn dat een kind een vaardigheid al beheerst, maar door de overprikkeling het op dit moment niet kan uitvoeren waardoor er maximale hulp nodig is.

4) Zindelijkheidstraining

De zindelijkheidstraining is een training ontwikkeld op basis van Pivotal Response Treatment (PRT). Dit programma is uniek vanwege het feit dat de training in alle leefgebieden van het kind toegepast kan worden. Iedere persoon en omgeving waar het kind mee te maken krijgt wordt in de training meegenomen, waardoor succes vergroot wordt.

De zindelijkheidstraining is geschikt voor alle kinderen met Autismespectrumstoornissen en/of een cognitieve ontwikkelingsachterstand. De training is net als de PRT een wetenschappelijk bewezen methode, waarbij binnen een week al zichtbaar resultaat te zien is. Er zijn twee soort zindelijkheidstraining:

1. De functionele zindelijkheidstraining: het aanleren van vaardigheden om zindelijk te kunnen worden. Uniek aan deze zindelijkheidstraining is dat er op basis van een analyse en een persoonlijk plan, waarbij alle betrokkenen van het kind meegenomen worden in de uitvoering, waardoor de succeskans nog groter is. Binnen de training wordt zowel klokzindelijkheid als toiletgang op eigen initiatief meegenomen. De doelrealisatie en de opbrengsten van deze training zijn zeer hoog. Van de 200 getrainde kinderen zijn er 190 getraind op eigen initiatief binnen 6 weken. Deze training levert hiermee een blijvend resultaat op meerdere domeinen voor zowel het kind als het systeem om het kind heen. Deze training is geïnitieerd en gemodualiseerd door MSc. Denise Beckers. Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met Denise door een mail te sturen naar d.beckers@hetrobertshuis.nl

2. Sensorische zindelijkheidstraining: De kennis is aanwezig, maar in de praktijk zijn er regelmatig ongelukjes. Dit komt voort uit een verstoorde sensorische informatieverwerking, waardoor de juiste prikkel bij een foute alertheid niet aangevoeld wordt. Door middel van een analyse en intensieve training leren we het kind om te gaan met het herkennen van prikkels waardoor het mogelijk is op het juiste moment naar de wc te gaan. Deze training is geïnitieerd en gemodualiseerd door MSc. Denise Beckers. Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met Denise door een mail te sturen naar d.beckers@hetrobertshuis.nl

5) Sociale Vaardigheidstrainingen

Sociale vaardigheidstrainingen (SoVa) zijn gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind en het gevoel van competentie in diverse sociale situaties. Daarnaast is de training gericht op het vergroten van sociale vaardigheden.

De Theory of Mind(ToM) training kan gebruikt worden als onderdeel van een sociale vaardigheidstraining. ToM is gericht op het bevorderen van de sociaal-cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis.

Doel is dat zij minder kwetsbaar zijn en zich in sociale situaties meer adequaat kunnen gedragen. Zij leren bijvoorbeeld emoties te herkennen en bedrog te onderkennen.

6) Cognitieve gedragstherapie (CBT)

Cognitieve gedragstherapie is effectief in het terugdringen van comorbide angst bij hoog functionerende individuen met autisme. CBT kan ook ingezet worden bij het terugdringen van psychologische stress bij mensen met een stoornis binnen het autismespectrum.

Cognitieve gedragstherapie leert mensen hier anders naar kijken en de betekenis die zij aan een gebeurtenis hechten, anders in te vullen.

7) Psycho-educatie

Psycho-educatie is erop gericht om het leren herkennen, analyseren, interpreteren van en anticiperen op probleemsituaties. Psycho-educatie kan bestaan uit informatie over de aard van de stoornis, over gevolgen voor bijvoorbeeld het gezinsleven en het functioneren op school, over etiologie, behandelmogelijkheden en prognose.

Psycho-educatie moet herhalend en interactief zijn en al naar gelang de behoefte van de mens met ASS ook gericht op de naaste omgeving, zoals ouders, broertjes en zusjes en leerkrachten.

8) Gezinsondersteuning

Het doel van gezinsondersteuning is er voor te zorgen dat het gezin zo goed mogelijk leert omgaan met de ASS van één of meer gezinsleden, zodat het gezin goed kan functioneren en een gunstige omgeving voor het gezinslid met ASS kan creeren.

Werkwijze

In overleg met de hoofdbehandelaar kunt u binnen het behandelplan afspreken aan welke doelen er de komende periode gewerkt gaat worden. De behandeling kan bestaan uit meerdere behandeltechnieken die elkaar versterken en zo een beter effect hebben naar de gestelde doelen.

Stichting Het Robertshuis biedt een breed scala van gespecialiseerde behandelmethoden met spectaculaire resultaten. Het Robertshuis heeft een WLZ (Wet Langdurige Zorg) erkenning en is HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) gecertificeerd. We voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en staan voor goede kwalitatieve zorg op maat.

Stichting Het Robertshuis is uniek in deze behandeling, waarbij het beste uit de beschreven technieken wordt samengevoegd in een op maat geschreven behandelplan.

De doelgerichte rapportage die door onze proffesionals gemaakt wordt is transparant door de client en/of diens wettelijke vertegenwoordiger online te volgen. Hiermee kunt u precies de voortgang volgen van de gestelde doelen.

Financiering

Financiering van behandeling geschiedt via ZIN (Zorg In Natura). Via een PGB (PersoonsGebondenBudget) kunnen bepaalde methoden ingezet worden op de functie Begeleiding Individueel.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen over bepaalde behandelingsmethodieken of wilt u een afspraak maken om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken dan kunt u contact opnemen met :

Mevr H. Beckers

043-4583110 of via mail info@hetrobertshuis.nl.

We nemen dan spoedig contact met u op om een afspraak te maken.