043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl
Nieuws

Ouders

Beste lezers,

2022 was ook weer een bevlogen jaar voor Het Robertshuis. Arbeidsmarktproblematiek loopt daar als een rode draad doorheen. Na de uitdagingen van de pandemie staan er nieuwe uitdagingen voor de deur. Landelijke arbeidsmarktproblematiek straalt over vele domeinen zijn effect uit. Niet alleen om de planning rond te krijgen, maar ook naar bijvoorbeeld wachtlijsten, motivatie personeel, kwaliteit, continuïteit, passende zorg en innovatie.

Samen met de OR, CR en Raad van Toezicht hebben we het schip mooi op een stabiele koers kunnen houden. Samenwerken, van elkaar leren, creativiteit, strategie en beleid verbinden ons met elkaar om 2022 toch een jaar van vooruitgang te kunnen noemen. Dit biedt perspectief voor de toekomst. Het nieuwe werken en het modern organiseren samen met stakeholders geeft het Robertshuis een gezonde basis voor de toekomst.

Het Robertshuis heeft een duidelijke missie: Autisme de wereld in. We werken op een zowel voor cliënten, familieleden en medewerkers herkenbare manier, en hebben onze organisatie daarop afgestemd en ingericht.

Ook de opbouw en inrichting van ons digitale KindVolgSysteem (KVS) is zo, dat we de werkwijze zo goed mogelijk kunnen volgen en borgen, zonder onnodige administratieve handelingen maar met borging van afspraken en veiligheid. Bovendien is er zorgvuldig ruimte ingebouwd voor uitwisseling van informatie en communicatie met thuis. Waar nodig en mogelijk blijven we het KVS verder ontwikkelen.

We zijn voor het grootste deel tevreden met wat Het Robertshuis bereikt en waar we nu staan en zien dat ook terug in de POS (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal: een vragenlijst die de kwaliteit van bestaan van een persoon meet op basis van specifieke indicatoren en die we gebruiken voor onze cliënten) en het MTO (MedewerkersTevredenheidOnderzoek), alsook in kwaliteits- controles, de uitspraken van de cliëntenraad en in individuele gesprekken met cliënten en familieleden. Ook het feit dat er via de klachtenprocedure van Het Robertshuis geen klachten zijn binnengekomen vanuit ouders/verzorgers bij de (externe) klachtenfunctionaris ondersteunen dit positieve gevoel.

We hebben bij Het Robertshuis in het groot en het klein oog voor de individuele noden en behoeften van al onze cliënten. Dat houdt onder meer in dat we voor de organisatie stappen zetten om de huidige kwaliteit te borgen. Dit doen we door het laag houden van het cliëntenaantal, te focussen op dagbesteding, te blijven investeren in deskundigheidsbevordering van medewerkers, zo veel mogelijk ‘ontzorgen’ van de administratieve lasten zodat medewerkers zich zo veel mogelijk op de cliënten kunnen richten, zorgvuldig onderzoek via de POS en door het bewaken en bevorderen van fysieke en digitale veiligheid (onder meer door het hele werkproces zo in te richten dat er aan de AVG wordt voldaan).

Maar dat doen we ook door op individueel niveau altijd oog houden ook voor de kleinere stapjes die voor cliënten vooruitgang met eigen regie kunnen betekenen. Dat kan zijn door zelf te beslissen wat er op je brood komt. Of door verantwoordelijkheid te krijgen voor het verwisselen van een lamp. Alles binnen de werkwijze die we hebben afgesproken, en altijd met het hele kind voor ogen.

Daarnaast proberen we er ook voor te zorgen dat onze werknemers tevreden zijn en met plezier naar hun werk gaan, maar ook dat ze deskundig zijn en opleidingen of trainingen volgen om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.

Uit alle audits, reflecties en onderzoeken blijkt dat we op de goed weg zijn, en dat willen we blijven zijn door te blijven te kiezen voor kwaliteit in relatie tot kwantiteit, krimp in relatie tot groei, overhead in relatie tot administratieve lasten, het nieuwe werken in relatie tot werkdruk, zorg op maat in relatie tot generalisering.

Positief polariseren, innoveren, deskundigheidsbevordering en efficiënte inzet van middelen en personeel zijn nieuwe pijlers die in strategie en beleidskeuzepakket in 2023 verder worden uitgewerkt.

Rob Werts