043-4583110 (Limburg) | 035-5312163 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl
Werken bij Het Robertshuis? Solliciteer hier
Nieuws

Ouders

Het Robertshuis heeft een duidelijke missie: Autisme de wereld in. We werken op een zowel voor cliënten, familieleden en medewerkers herkenbare manier, en hebben onze organisatie daarop afgestemd en ingericht. Ook de opbouw en inrichting van ons digitale KindVolgSysteem (KVS) is zo, dat we de werkwijze zo goed mogelijk kunnen volgen en borgen, zonder onnodige administratieve handelingen maar met borging van afspraken en veiligheid. Bovendien is er zorgvuldig ruimte ingebouwd voor uitwisseling van informatie en communicatie met thuis. Waar nodig en mogelijk blijven we het KVS verder ontwikkelen.

We zijn voor het grootste deel tevreden met wat Het Robertshuis bereikt en waar we nu staan en zien dat ook terug in de POS (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal: een vragenlijst die de kwaliteit van bestaan van een persoon meet op basis van specifieke indicatoren en die we gebruiken voor onze cliënten) en het MTO (MedewerkersTevredenheidOnderzoek), alsook in kwaliteitscontroles, de uitspraken van de cliëntenraad en in individuele gesprekken met cliënten en familieleden.

We hebben bij Het Robertshuis in het groot en het klein oog voor de individuele noden en behoeften van al onze cliënten. Dat houdt onder meer in dat we voor de organisatie stappen zetten om de huidige kwaliteit te borgen (door het laag houden van het cliëntenaantal, te focussen op dagbesteding, te blijven investeren in deskundigheidsbevordering van medewerkers, zo veel mogelijk ‘ontzorgen’ van de administratieve lasten zodat medewerkers zich zo veel mogelijk op de cliënten kunnen richten, zorgvuldig onderzoek via de POS en door het bewaken en bevorderen van fysieke en digitale veiligheid) en dat we op individueel niveau altijd oog houden ook voor de kleinere stapjes die voor cliënten vooruitgang met eigen regie kunnen betekenen. Dat kan zijn door zelf te beslissen wat erop brood komt. Of door verantwoordelijkheid te krijgen voor het verwisselen van een lamp. Alles binnen de werkwijze die we hebben afgesproken, en altijd met het hele kind voor ogen.

De gemaakte beleidskeuzes bevestigen ook in dit kwaliteitsverslag dat we op de goede weg zijn en blijven door te kiezen voor kwaliteit in relatie tot kwantiteit, krimp in relatie tot groei, overhead in relatie tot administratieve lasten, het nieuwe werken in relatie tot werkdruk, zorg op maat in relatie tot generalisering.

We hebben ernaar gestreefd om dit kwaliteitsverslag niet alleen maar een evaluatie van de Coronapandemie te laten worden. Zodoende willen we hier in de samenvatting daar niet verder over uitweiden. Liever benoem ik tot slot een persoonlijke noot op basis van een ervaring met een ouder die me emotioneel benaderde hoe blij ze was dat haar kind op negenjarige leeftijd voor het eerst het woordje ‘mama’ middels de PRT behandeling had aangeleerd.