Geschiedenis van Het Robertshuis

De geschiedenis van het Robertshuis start met de zoektocht van twee betrokken ouders naar effectieve zorg voor hun zoon Robert. Robert heeft autisme, een neurologische stoornis die leidt tot complexe problematiek binnen de totale ontwikkeling van het kind. Kinderen met autisme (1% van alle kinderen in Europa) hebben moeite om de wereld om zich heen te begrijpen.

De zoektocht van de ouders van Robert heeft geresulteerd in de ontdekking van gedragstherapeutische methodieken (o.a. Applied Behaviour Analysis en Discrete Trial Teaching) die door de World Health Organization zijn aangemerkt als de meest effectieve voor de doelgroep. De ouders van Robert hebben deze methodieken door studie leren toepassen, met spectaculaire resultaten voor hun zoon.

Hoewel autisme ongeneeslijk is, fungeert Robert thans op een niveau dat een aantal jaren geleden voor onmogelijk werd gehouden. En toen kwam de vraag van andere ouders: kun je ons ook helpen? En de ouders van Robert hebben daarop positief gereageerd, vanuit hun gedrevenheid en passie. Met als motto ‘autisme de wereld in’: de brug slaan tussen kinderen met autisme en de wereld om hen heen.

Met als motto ‘autisme de wereld in’: de brug slaan tussen kinderen met autisme en de wereld om hen heen.

Door deze wereld begrijpelijker en beheersbaarder te maken voor hen. Met een 1-op-1-aanpak. Zo is het balletje gaan rollen en is Het Robertshuis ontstaan, een gespecialiseerde zorgaanbieder voor een bijzondere doelgroep: kinderen en jong volwassenen met autismespectrumstoornis.

Het Robertshuis is na 5 jaren van ontwikkeling uitgegroeid tot een uniek behandel- en expertisecentrum. Begin 2012 wordt zorg verleend aan 100 kinderen vanuit vier locaties, te weten Mheer, Noorbeek, Reijmerstok en Hilversum. Op basis van hoogwaardige expertise worden de leerdoelen in samenspraak met diens ouder/verzorger van ieder kind bepaald. Specialistische interventies worden door een professioneel multidisciplinair team op een methodische wijze toegepast. Door middel van een kindvolgsysteem worden de resultaten van de behandeling continu gemonitord en waar nodig bijgesteld.

Het Robertshuis heeft een AWBZ-erkenning voor de functies behandeling en (specialistische) begeleiding.In de praktijk zet Het Robertshuis per kind op basis van indicatiestelling in op een mix van behandeling, opvang (na schooltijd of tijdens weekenden en vakanties), coaching, logeermogelijkheden en scholing. Het Robertshuis heeft een onderwijserkenning om in het kader van de zorg onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met een leerplichtontheffing.

Het Robertshuis verleent (binnen het contract met het Zorgkantoor of op basis van persoonsgebonden budget) de zorg met een team van zo’n dertig deskundigen (management, gedragswetenschappers, senioren, junioren en ondersteuners). Dezen werken samen met ketenpartners/specialisten op terreinen als ergotherapie, logopedie, psychotherapie en muziektherapie. Ook helpen jongeren uit de omgeving (betaald) op zaterdag met klusjes bij Het Robertshuis.

Dit biedt de kinderen ook de mogelijkheid om samen te spelen met deze jongeren. Het Robertshuis werkt niet met vrijwilligers omdat zij juist alle kansen wil aangrijpen om de kinderen zelf te activeren. De verbinding met de omgeving is daarbij van cruciaal belang: je aan te passen aan de omgeving, functioneren als andere kinderen. Alleen de weg daar naartoe is langer, met kleine stapjes.

Het Robertshuis zet over de hele linie in op professionaliteit, kwaliteit en persoonlijke aanpak. De organisatie is HKZ gecertificeerd en een kwaliteitsmanager bewaakt alle aspecten van de bedrijfsvoering. De organisatie is volledig transparant. Gewerkt wordt op basis van protocollen.

Wij willen ons ontwikkelen tot een expertisecentrum voor alle leefgebieden met een 1-loketfunctie voor de ouders.

Het Robertshuis is trots op wat zij heeft bereikt. En wil graag blijven ontwikkelen. Door onder andere in te spelen op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt de AWBZ-functie begeleiding overgedragen aan de gemeenten. Deze worden daarmee voor het Robertshuis een(nog) belangrijkere partner.

Wat de zorg betreft, is ‘doorgaan op de ingeslagen weg’ het parool voor de komende jaren. Het Robertshuis verwacht steeds meer hulpvragen en is bereid om de organisatie daarop toe te rusten. Stap voor stap en realistisch: het kind en handhaving van het hoge kwaliteitsniveau staan te allen tijde voorop.Daarbij neemt naar verwachting per kind de zorgzwaarte toe. Het Robertshuis treedt de toekomst tegemoet met de nodige ambities.

Zij wil zich ontwikkelen tot een expertisecentrum voor alle leefgebieden met een 1-loketfunctie voor de ouders. Ook ambieert Het Robertshuis de ontwikkeling van een woonfunctie voor de kinderen. Daarnaast is de doorontwikkeling van de scholingsfunctie een speerpunt. De ‘omgeving’ is voor Het Robertshuis van doorslaggevend belang. Daarbij is sprake van een leer- en groeiproces.

De focus op het primaire proces -gedreven door passie- vergt extra inzet op de lokale en regionale zichtbaarheid en reputatie. Het Robertshuis gaat dan ook stevig investeren in haar omgeving, als een waardige maatschappelijke partner.